ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

تمام وقت/ نیمه وقت

1

دکتر علی عالمی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

تمام وقت

2

دکترسید علی سجادی

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

تمام وقت

3

خانم دکترشهلا خسروان

دانشیار

دکتری  تخصصی پرستاری

تمام وقت

4

دکترمهدی مشکی

دانشیار

دکتری  تخصصی آموزش وارتقاء سلامت

نیمه وقت

5

دکترعلی محمد پور

دانشیار

دکتری  تخصصی پرستاری

نیمه وقت

6

دکترجهانشیر­ توکلی­زاده

دانشیار

دکتری تخصصی  روانشناسی تربیتی

نیمه وقت