نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی

آقای سعید عرفان پور کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

آقای بهنام مظلوم کارشناس ارشد امار

خانم وجیهه آرمان مهر کارشناس  ارشد علوم اجتماعی

خانم مریم قهرمانی کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

خانم ملیحه پیشوایی کارشناس مسئول ارزشیابی