ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

1-

دکتر رضا احمدی

استادیار

متخصص بیماریهای عفونی

2-

دکتر سید علی سجادی

دانشیار


دکتری تخصصی بهداشت محیط
3

دکترعلی محمد پور

استادیار

دکتری  تخصصی پرستاری

4

دکترعلی اکبری

استادیار

روانپزشک

5

دکترعبد الجواد خواجوی

دانشیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

6

دکتر مهدی مشکی

استادیار

دکتری  تخصصی آموزش وارتقاء سلامت

7

دکتر رضا اسماعیلی

دانشیار

دکتری تخصصی اقتصاد

8

خانم دکتر خسروان

دانشیار

دکتری  تخصصی پرستاری

9

    خانم آرمانمهر

پژوهشگر

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

10

    آقای عرفان پور

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

11

  آقای دکتر عالمی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی