ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

1

دکترعلی عالمی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

2

خانم آرمانمهر

پژوهشگر

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

3

خانم نجاتیان

پژوهشگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

4

خانم شریفی

پژوهشگر

کارشناس ارشد مدیریت خدمات درمانی

5

آقای جعفری

پژوهشگر

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

6

آقای رحمانی

پژوهشگر

کارشناس ارشد بهداشت عمومی

7

آقای علیمردنی

پژوهشگر

کارشناس ارشد آموزش سلامت

8

آقای عرفان پور

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی