اسلاید1 اسلاید2

اسلاید1

اسلاید1

اسلاید2

اسلاید2

اسلاید2

shutterstock 132365048طرح چند مرکزی با عنوان (طراحي مدل اولیه ارتقای سواد سلامت با استفاده از رویکرد شیوه ترکیبي اکتشافي) در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات sdh مصوب شد

برای دریافت پروپوزال طرح کلیک کنید
شماره تلفن: 05157223513          پست الکترونیک: sdh.gmu.ac.ir            آدرس: خراسان رضوی, گناباد حاشیه جاده آسیایی, معاونت تحقیقات و فناوری           فکس: 05157250555

اطلاعات تماس

آدرس پستی: خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی
معاونت تحقیقات و فناوری, دفترمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن: 05157220401
پست الکترونیک: sdh@gmu.ac.ir