بیانیه رسالت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

«مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» به عنوان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه شناسایی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و تحقق عدالت در سلامت وظیفه خود می داند:

مردم منطقه و درگیر نمودن آحاد مردم از طریق شناخت و توزیع مستمر عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت در جامعه تحت پوشش، در راستای تحقق عدالت در سلامت تلاش نماید. این مرکز متعهد می گردد با پی جویی مشارکت روز افزون مردم،  دانشگاه و سازمانهای مرتبط با سلامت شهرستانی و فراشهرستانی، ضمن شناسایی موانع موجود، توان دانشگاه را بیش از پیش در اختیار تحقق عدالت در سلامت قرار دهد و کاربرد نتایج تحقیقات را تضمین نماید. این مرکز همچنین متعهد می گردد تا درهای دانشگاه را بر روی ایده های بکر، خلاقانه و نوآورانه افراد به منظور بهبود بهره وری و اثر بخشی خدمات بگشاید .

       این مرکز در فرآیند مشارکت وفادار مانده، حق مالکیت ایده و فعالیت دیگر شرکاء را 
پاس می دارد و از این طریق در مسیر مشارکت روز افزون و عمیق آنان گام برخواهد داشت. در این مرکز، توسعهه ظرفیتهای سازمانهای درگیر در ارایه خدمات سلامت جامعه و مردم همچنین بهره گیری از توانمندیهای بالقوه آنان به صورت وظیفه ای مستمر مورد پذیرش قرار گرفته است. ما با به کارگیری دانش روز، ابزارهای نوین، بسیج منابع و یافتن راههایی برای دسترسی به منابع جدید، به دنبال شناسایی و طراحی راههای مناسب برای توزیع عادلانه خدمات سلامت در جامعه هستیم تا ضمن تحقق عدالت در سلامت، در مسیر بهبود کیفیت زندگی و سلامت جامعه گام برداریم.

  بیانیه چشم انداز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ما تمام عزم خویش را جزم کرده ایم تا با جهد روز افزون ، سعه صدر و همسو با چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، در مسیری پای بگذاریم که در 5 سال آینده «مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت گناباد» به عنوان مرکز تحقیقاتی پیشرو در سطح کشور، ایده های کاربردی نوینی را در ارتقای سطح عادلانه خدمات و امکانات به جامعه ایران معرفی نماید.

ما می خواهیم تا با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی های محلی و کمک و همکاری دیگر مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح ملی و بین المللی و انجام تحقیقات مشارکتی، سیمای نابرابری های سلامت در جامعه را ترسیم نموده، ضمن شناسایی عالمانه روشهای کاهش نابرابریها و به کارگیری آنها، تاثیر مداخلات انجام شده را در روند تغییرات ایجاد شده بر عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت مردم رصد نماییم تا از این طریق بتوانیم نتایج مداخلات را مورد ارزیابی قرار دهیم.

آرزوی ما این است تا ضمن تقویت توانمندی های محلی، نسبت به گسترش روز افزون فرهنگ عدالت در سلامت و نهادینه کردن آن در جامعه قدم برداریم تا سطح مناسبی از سلامت را برای آحاد جامعه به ارمغان بیاوریم.

 

    بیانیه ارزشها

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دسترسی عادلانه به خدمات سلامت حق آحاد مردم است و این مرکز به منظور تحقق آن ارزشهایی را به شرح ذیل سرلوحه کارخود قرار داده اند:

·                پایبندی مداوم به اصول اخلاقی و صفات معنوی و پاس داشت روابط انسانی و سازمانی

·        سعه صدر ، رعایت کرامت و حرمت انسانها و اصول اخلاق  در پژوهش

·        توسعه توانمندی های مردم با هدف تحقق ارتقای سلامت و عدالت در سلامت در جامعه

·    تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذی نفعان ( مردم، محققین، نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شریک در بخش سلامت) در مداخلات مبتنی بر پژوهش در جهت ارتقاء سلامت

·        تامین مالکیت معنوی و مادی مشارکت کنندگان در نتایج پژوهش

·    اولویت نگری در انجام تحقیقات بر اساس ظرفیتهای محلی با توجه به هنجارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه

·        برقراری ارتباط و همکاری با سایر مراکز و سازمانهای مشابه

·        رعایت اصول مستند سازی، اطلاع رسانی، شفافیت  و پاسخگویی در فعالیتهای مرکز

   منشور

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اعضاء مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت متعهد مي گردند با رعايت اصول و ارزشهاي ذيل تلاش نمايند از طريق انجام پژوهش های جامعه محور نسبت به شناسایی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر توزیع عادلانه امکانات و خدمات مرتبط با سلامت آحاد جامعه و ارایه پیشنهادات مناسب مداخله ای جهت رفع بی عدالتی، در توسعه پايدار و ارتقاء سطح سلامت در جامعه اهتمام ورزند:

·    ايجاد هماهنگي معقول در فعاليتهاي گروهي، تقسيم وظايف و سازماندهي به منظور 
  استفاده  بهينه از منابع انساني، ‌مالي و تجهيزاتي

·    تامين بستر مناسب جهت مشاركت كليه ارگانها و سازمانهای تاثیرگذار بر عدالت در سلامت در فرآيند پژوهش های سلامت محور

·        توانمند سازي و فراهم كردن زمينه  مشاركت آحاد جامعه در حفظ و ارتقاء سلامت

·        تامين مالكيت معنوي مشاركت كنندگان در نتايج پژوهش

·    شناسايي مشكلات، نيازها و عوامل مرتبط با عدالت در سلامت، تعيين اولويتهاي  پژوهشي مرتبط و التزام عملي براي انجام پژوهشهای مشارکتی در راستاي اولويتها

·        اجراي پژوهش  بر اساس ظرفيتهاي محلي و با توجه به آداب، رسوم و فرهنگ جامعه

·        احترام نسبت به كليه شركت كنندگان و تلاش در جهت مشاركت گروههاي پر خطر

·    برقراري ارتباط و همكاري با دیگر مراكز و سازمانهاي پژوهشی كه در داخل و خارج از كشور در زمينه شناسایی تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت فعاليت مي كنند

·        رعايت شفافيت و پاسخگويي در كليه مراحل نسبت به فعاليتهاي خويش

·        مستند سازي و اطلاع رساني، به گونه اي كه براي افراد غير متخصص و عموم جامعه نيز قابل درك  باشد.