سخن مدیریت
dr alamiاز بی توجهی مسئولین به توزیع نان بدون مجوز و غیر بهداشتی در فروشگاه ها مواد غذایی شدیدا انتقاد می کنم. س از ممنوع شدن توزیع نان در فروشگاه ها برخی از افراد که خودشان توزیع کننده این نان ها بودند و منافعشان در خطر بود به این موضوع اعتراض نمودند و این در حالی بود شهروندان هیچ مشکلی در تهیه نان از نانوایی ها نداشتند. س از ممنوع شدن توزیع نان در فروشگاه ها برخی از افراد که خودشان توزیع کننده این نان ها بودند و منافعشان در خطر بود به این موضوع اعتراض نمودند و این در حالی بود شهروندان هیچ مشکلی در تهیه نان از نانوایی ها نداشتند.

- ارکان مرکز عبارتند از:
الف – شورایعالی مرکز
ب – رئیس مرکز
ماده 4 - اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (رئیس شورای عالی)
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
3- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
4- رئیس مرکز
5- سه نفر از اعضای هیئت علمی با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه:
آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
خانم دکتر شهلا خسروان
آقای دکتر علی اکبری
ماده 5 - وظایف شورایعالی مرکز:
1- تصویب اصول و خط مشی پژوهشی مرکز
2-  تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی و نهادهای مرتبط با سلامت جامعه در داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی، وفق مقررات و ضوابط مربوطه .
3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5- تصویب دستور العملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز
6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هماهنگ با آن خواهد بود .
ماده 6 – رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 7 - وظایف رئیس مرکز :
                      رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی مرکز جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی ریاست شورای پژوهشی مرکز را نیز عهده دار بوده،  مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیتهای علمی، آموزشی- پژوهشی و اداری – مالی مرکز را دارا می باشد.
ماده 8 – اعضای  مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح ذیل می باشد:
الف ) اعضای پیوسته: که اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
ب ) اعضای وابسته: که اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران غیر هیأت علمی و کارشناسان سایر گروههای دانشگاههای علوم پزشکی و یا سایر دذانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.