اطلاعیه 5

ناسازگاری خونی ABO بین والدین با خطر سقط خودبخود جنین ارتباط دارد. خطر سقط خودبخود جنین در زنان با گروه خونی Aبیشتر و RH والدین با سقط در ارتباط نیست.

داشتن یک بارداری موفق آرزوی هر خانوده ای است، که در صورت عدم دستیابی به آن، کیفیت زندگی فرد به شدت تحت تاثیرقرارمی گیرد. سقط جنین یکی از علل ناباروری است که به علت پیامد های جسمی و اقتصادی یک معضل بهداشتی اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می گردد، بطوریکه در نهایت سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید. سقط یک عارضه بارداری است که با بروز و تشدید اختلالات روحی و روانی زنان همراه است.

بر اساس یافته ها، شایعترین گروه خونی در کل زنان O(گروه مورد 30% و گروه شاهد33/63%) و همسرانشان (گروه مورد33/21% و گروه شاهد 33/32%) بود. AB کمترین گروه آن در مادران (گروه مورد14% و گروه شاهد 66/32%)و پدران(گروه مورد14% و گروه شاهد16%)بود. خطر سقط خودبخود جنین در زنان با گروه خونی Aبیشتر از سایر گروه های خونی ABO است(p<0.05). ارتباطی بین سقط و RH والدین یافت نشد. ناسازگاری خونی ABO بین والدین با خطر سقط خودبخود جنین ارتباط دارد(P<0.001) .

توصیه می شود مطالعه ای مبنی بر ارتباط بین گروه خونی زنان و سقط با جامعه آماری وسیع تر در شهر و استان های مختلف که در نتیجه آن حذف تفاوت های بومی و منطقه ای است و نیز بررسی تاثیر سایر عوامل بر سقط صورت گیرد.

کلید واژه ها: بارداری، زنان، سقط، سیستم گروه خونیABO،سیستم گروه خونیRH

گروه های مخاطب: ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی،پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط
عنوان طرح: بررسی ارتباط گروه های خونی زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری-یک مطالعه مورد-شاهدی
مجریان: رقیه رحمانی،فاطمه یعقوبی مقدم، محدثه رسولی،زهره حیدریان نوده
تاریخ اتمام طرح:1399/09/17
کد طرح:35
محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
21
Powered by DorsaPortal