اطلاعیه 7

انگیزه شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان ارائه کننده مراقبت های اولیه سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دوره همه‌گیری کووید-19

هدف کلی این پژوهش ارزیابی میزان انگیزه شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان ارائه‌دهنده خدمات مراقبتی و بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1399 (دوره همه‌گیری کووید-19) بوده است.

طبق یافته‌های این پژوهش کارکنان ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دوره همه‌گیری کووید-19، انگیزه شغلی خود را در سطح قوی گزارش کرده‌اند. کیفیت زندگی کاری نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط گزارش شده است.

از آنجا که کارایی و اثربخشی یک سازمان منوط به انگیزه نیروی انسانی سازمان است، و با توجه به امکان فرسودگی شغلی و نیز اضطراب کارکنان ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شرایط دشوار همه‌گیری کووید-19، برنامه‌ریزی برای حفظ انگیزه شغلی قوی این گروه از کارکنان و نیز تقویت انگیزه ایشان توصیه می‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد لازم است اقداماتی در جهت ارتقا کیفیت زندگی کاری یا به طور دقیق‌تر بهبود وضعیت پرداخت منصفانه و کافی، ایمنی و بهداشت محیط کار، تامین فرصت رشد وامنیت مداوم، قانون‌گرایی در سیستم، بهبود وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی کار و زندگی، تقویت یکپارچگی وانسجام اجتماعی در محیط کار و توسعه قابلیت‌های انسانی کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی و مراقبت‌های اولیه سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شود. در این‌صورت با توجه به وجود همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و بهزیستی ذهنی پاسخگویان، نتیجه این تمهیدات می‌تواند با افزایش رضایت از زندگی کارکنان نیز همراه باشد.


گروه های مخاطب: مدیران، سیاست گزاران، برنامه ریزان، پژوهشگران
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان طرح: بررسی انگیزه شغلی و کیفیت زندگی شغلی کارکنان ارائه کننده مراقبت های اولیه سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1399
مجریان: دکتر تکتم پیکانی، دکتر رضا اسماعیلی، دکتر علی عالمی
کد طرح:A-10-1748-3
محل تصویب: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/15
تعداد بازدید:
45
Powered by DorsaPortal