اسلاید1 اسلاید2

اسلاید1

اسلاید1

اسلاید2

اسلاید2

اسلاید2
فرم های الکترونیکی

فرم ثبت نام در دوره ها
فرم ثبت نام در مرکز
فرم آنلاین برگزاری سمینار پژوهشی

فرم ورود
شماره تلفن: 05157223513          پست الکترونیک: sdh.gmu.ac.ir            آدرس: خراسان رضوی, گناباد حاشیه جاده آسیایی, معاونت تحقیقات و فناوری           فکس: 05157250555

اطلاعات تماس

آدرس پستی: خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی
معاونت تحقیقات و فناوری, دفترمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir