ماموریت

ایجاد شده در ۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۰:۱۲ قبل از ظهر

ماموریت (Mission)

 

تلاش می کنیم؛ با جلب مشارکت واقعی و آگاهانه جامعه، حمایت از دانشمندان و محققان و درک سازوکارهای تاثیر گذاری عوامل اجتماعی بر بروز و توزیع پیامدهای سلامت، نقش موثری در تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم منطقه و کشور و تحقق عدالت در سلامت ایفا کنیم.

ما برانیم؛ با تولید و تحلیل شواهد نابرابری های اجتماعی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی، به توسعه شبکه دانش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کمک کنیم و تسهیلگر طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه ها و اقدامات موثر در راستای عدالت در سلامت و بهزیستی مردم باشیم.

می کوشیم؛  با ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مروج دیدگاه جامع نگر سلامت و تبیین کننده الگوی اجتماعی سلامت در حوزه سیاستگزاری، پژوهش و آموزش سلامت در کشور باشیم.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس