طرح های پژوهشی               انتشارات                      ترجمان دانش                    رویدادهای علمی               رجیستری ها            همکاری بین بخشی

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
4 April 2023 10:29:51 AM

در هفتمین همایش مرجعیت علمی کشورکه با حضور مقام محترم وزارت برگزار شد, جایزه ملی نماد آموزش علوم پزشکی به یکی از طرح های مرکز تحقیقات عوامل اجرایی موثر بر سلامت اهدا شد و آقای دکتر رضا احمدی ریاست محترم دانشگاه این جایزه را دریافت نمودند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
جلسه  «كار گروه پژوهشي ادغام  عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در آموزش و پژوهش»برگزار شد.
Saturday 25 th November 2023
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Sunday 19 th November 2023
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Wednesday 15 th November 2023
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Monday 6 th November 2023
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Monday 30 th October 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس