شورای پژوهشی مرکز

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۴:۲۹ قبل از ظهر

 
دکتر رضا اسماعیلی
دانشیار اقتصاد سلامت
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-معاونت آموزشی
تلفن :05157223028- داخلی 120

 
دکتر نرجس بحری بیناباج
دانشیار بهداشت باروری
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن :05157223028- داخلی 157

 
دکتر شهلا خسروان
استاد پرستاری
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن :05157223028- داخلی 157
 
دکتر علی عالمی
استاد اپیدمیولوژی
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
تلفن :05157223028- داخلی 430

 
دکتر عبدالجواد خواجوی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-معاونت آموزشی
تلفن :05157223028- داخلی 353
 
دکتر مهدی مشکی
استاد آموزش بهداشت
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
تلفن :05157223028- داخلی 383

 
دکتر علی محمدپور
استاد پرستاری
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پرستاری
تلفن :05157223028- داخلی 249
 
دکتر محمود تقوی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
تلفن :05157223028- داخلی 260

 

دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش محور)
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن :05157223028- داخلی 155

 

دکتر علی فیروزی چاهک
استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
تلفن :05157223028- داخلی 260
 
دکتر زهره عبدی مقدم
استادیار علوم و صنایع غذایی
آدرس : گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پزشکی
تلفن :05157223028- داخلی 330
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس