طرح های پژوهشی
انتشارات
ترجمان دانش
آزمایشگاه جامع تحقیقات
رویدادهای علمی
اختراعات
رجیستری ها
همکاری بین بخشی

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
4 April 2023 10:29:51 AM

در هفتمین همایش مرجعیت علمی کشورکه با حضور مقام محترم وزارت برگزار شد, جایزه ملی نماد آموزش علوم پزشکی به یکی از طرح های مرکز تحقیقات عوامل اجرایی موثر بر سلامت اهدا شد و آقای دکتر رضا احمدی ریاست محترم دانشگاه این جایزه را دریافت نمودند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
جلسه  «شورای پژوهشی»برگزار شد.
Monday 10 th June 2024
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Sunday 2 nd June 2024
وبینار مهارت های زناشویی توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.
Wednesday 29 th May 2024
کارگروه امنیت  غذایی و سلامت مواد غذایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید
Tuesday 21 st May 2024
جلسه ششم مدرسه بهاره پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.
Wednesday 15 th May 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس