طرح های پژوهشی
انتشارات
ترجمان دانش
آزمایشگاه جامع تحقیقات
رویدادهای علمی
اختراعات
رجیستری ها
همکاری بین بخشی

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
4 April 2023 10:29:51 AM

در هفتمین همایش مرجعیت علمی کشورکه با حضور مقام محترم وزارت برگزار شد, جایزه ملی نماد آموزش علوم پزشکی به یکی از طرح های مرکز تحقیقات عوامل اجرایی موثر بر سلامت اهدا شد و آقای دکتر رضا احمدی ریاست محترم دانشگاه این جایزه را دریافت نمودند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
ریاست دانشگاه از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بازدید نوروزی داشتند.
Wednesday 3 rd April 2024
آقای دکتر محمد حسین بهشتی عضو کارگروه ایمنی و محیط زندگی سالم مرکز،موفق به ثبت اختراع "سنگ مصنوعی ترموسونیک"شدند.
Saturday 16 th March 2024
جلسه  «شورای پژوهشی»برگزار شد.
Sunday 3 rd March 2024
جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.
Monday 26 th February 2024
جلسه کارگروه «آسیب های اجتماعی»برگزار شد.
Tuesday 20 th February 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس